hidden

« Powrót na stronę główną


Nowa aplikacja onlineUwaga. Aplikacja uruchomi się w nowym oknie.

Ustawienia bezpieczeństwa Państwa przeglądarki mogą zablokować otwarcie nowego okna. W takim wypadku należy zezwolić przeglądarce na otwieranie okienek z domeny aqualab.pl

Aby korzystać z naszej aplikacji, Państwa przeglądarka, musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies) oraz języka javascript.

Kwalifikacja urządzeń do inkubacji

Wstęp


Wymagania dotyczące urządzeń do inkubacji precyzują m.in. procedury badawcze (np. normy), dokumenty takie jak "osławiony" EA-04/10 lub norma PN-ISO 7218, normy techniczne dla producentów urządzeń, np. DIN-ISO 12880 (cieplarki, suszarki).


Część laboratoriów zleca badanie posiadanych urządzeń firmom zewnętrznym, część wykonuje to badanie samodzielnie. W obu przypadkach należy zwrócić uwagę czy wykonane badanie jest zrealizowane w sposób rzetelny i wiarygodny. Efektywnym narzędziem pozwalającym łatwo i wszechstronnie ocenić wykonane badanie jest wykres temperatury w funkcji czasu. Dla oceny rzetelności badania ważna jest jedna wartość - czas trwania zarejstrowanego okresu stabilnej pracy ! Dla oceny wiarygodności konieczna jest dodatkowo informacja o spójności pomiarowej. 

Parametry podlegające badaniu

 • rzeczywista temperatura
 • rozkład temperatury w całej objętości - temperatura jest zmienna w przestrzeni
 • stabilność temperatury w wybranych punktach - temperatura jest zmienna w czasie
 • przybliżony czas po jakim urządzenie po wprowadzeniu zakłócenia wraca do stanu stabilnego

Szczegółowy opis badania oraz zawartość Sprawozdania znaleźć można w Przewodniku.

Nasza procedura badawcza

Nasza procedura badawcza jest kompilacją wymagań wszystkich wymienionych wcześniej norm, zaleceń oraz naszych długoletnich doświadczeń. Szczegóły uzgadniane są z Klientem.

 • Konfiguracja 3 × 9, to pomiar w 9 punktach na każdej badanej płaszczyźnie
 • Konfigurację 4 × 1 × 4 stosujemy jedynie dla urządzeń o bardzo małej objętości, urządzeń służących do długotrwałego przechowywania oraz łaźni wodnych
 • Pomiar ze wsadem lub bez - wg potrzeb Klienta
 • Pomiar trwa co najmniej 60 minut (standardowo 90 – 120 minut lub dłużej); pomiary wykonywane są co 10 sekund, dzięki czemu wykres temperatury jest ciągły i gładki
 • Pomiar wykonywany jest jednocześnie w maksymalnie 27 punktach badanego urządzenia

3 x 9

4 x 1 x 4
 • Z danych początkowych wyznaczany jest przybliżony czas dojścia. Z całego okresu pomiaru, na pod-stawie kryteriów statystycznych wybierany jest podzakres spełniający kryterium stabilności. Jego traf-ność weryfikujemy na podstawie wykresu. Na wykresie umieszczamy są 3 linie: temperatura średnia oraz linie górnej i dolnej granicy stabilności. Ponadto znajdują się na nim 3 wskaźniki: moment dojścia , początek i koniec okresu wybranego do analizy temperatury średniej, jej stabilności i rozkładu.

Sprawozdanie z pomiarów

Dowodem na przeprowadzenie badania jest Sprawozdanie z pomiarów zawierające:

 • dane identyfikacyjne
 • informacje porządkowe
 • wyniki pomiarów stabilności temperatury
 • wyniki pomiarów rozkładu temperatury
 • wykres przebiegu temperatury podczas badania z zaznaczonymi granicami stabilności oraz momentem dojścia i zakresem wziętym do obliczeń stabilności i rozkładu
 • czas dojścia - wynik obliczeń

Podsumowanie

Stabilny rozkład temperatury w urządzeniu do inkubacji uzyskiwany jest zazwyczaj po kilkudziesięciu (czasami po ponad 120) minutach od momentu wywołania zakłócenia - otwarcia drzwi, wstawienia nowego wsadu itp. Wykonanie kompletnego i wiarygodnego pomiaru w czasie krótszym niż 45 minut dla małych cieplarek z wymuszonym obiegiem powietrza i 90 minut dla małych cieplarek z obiegiem grawitacyjnym jest bardzo wątpliwe. Konieczne jest wykonanie pomiaru jednocześnie we wszystkich interesujących punktach, tak aby z jednej strony uzyskać wiarygodne wyniki a z drugiej wyłączyć urządzenie z normalnego użytkowania na możliwie krótki czas.


Uzyskiwane wyniki różnią się istotnie w zależności od nastaw urządzenia (temperatura, wentylator, kominek) oraz wielkości i sposobu umieszczenia wsadu. Staramy się aby nasze pomiary oraz ich wynik - Sprawozdania - zawierały wszystkie potrzebne Państwu dane. By były obiektywne, wiarygodne i zgodne z aktualnymi wymaganiami oraz trendami mody akredytacyjnej. Pracujemy nieustannie nad ich doskonaleniem. Będziemy wdzięczni za uwagi mogące pomóc nam w lepszym zaspokojeniu Waszych oczekiwań.


Powrót na stronę główną

Copyright © 2006 Aqua Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.